Üldtingimused

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Isikuandmete töötlemine on igasugune füüsilise isiku isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole e-poe teenuste kasutamine võimalik. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
 • Privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi vastava seadusandlusega.
 • Natury OÜ töötleb oma klientide ja teiste isikute andmeid alltoodud põhimõtete järgi, eelkõige: Isikuandmeid kogutakse minimaalselt võimalikus mahus;
 • Isikuandmeid kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks ja oma teenuste tutvustamiseks.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame Isikuandmeid seoses:

• Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;

• ostetud kauba kohaletoimetamiseks, üleandmiseks ja tagastamiseks;

• parima klienditoe pakkumiseks;

• tekkinud probleemide lahendamiseks;

• arvelduste teostamiseks.

Milliseid andmeid kogutakse?

 • Kogume ja säilitame järgmisi isikuandmeid alltoodud eesmärkidel:
 • Kliendi identifitseerimiseks: Ees- ja perekonnanimi;
 • Suhtlemiseks: telefon; e-post; aadress; elektronposti aadress;
 • Kauba kohaletoimetamiseks: asukoha aadress;
 • Tasumise kindlakstegemiseks ja kauba tagasiostul makstud summa tagastamiseks:
  maksevahendi andmed, pangakonto, tasutud summade suurus.

Automaatselt salvestatud informatsioon

 • Külastades veebipoodi salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud Teie isikuga, näiteks internetiteenuse pakkuja nimi, veebileheküljed, mida olete külastanud enne Natury OÜ veebipoe külastamist, info, mida Te Natury OÜ veebilehelt otsisite/alla laadisite, kuupäeva ja kellaaja, millal Te Natury OÜ veebipoodi külastasite ning info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta.
 • Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes Natury OÜ veebipoe atraktiivsemaks muutmise ning sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Neid andmeid ei töödelda muul eesmärgil ega edastata ka kolmandatele isikutele.

Küpsised

 • Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms
 • Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
 • Natury OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:
  • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
  • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Abestock AS e-poes.
 • Täpsemalt öeldes kasutab Natury OÜ:
  • Analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

 • Teilt endalt
 • Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui sooritate e-poest ostu.
 • Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Isikuandmete säilitamine

 • Isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada.
 • Isikuandmed, mida te olete meile edastanud veebilehe või sotsiaalvõrgustike kaudu või telefoni, e-posti või sms-i teel, kuid pole sooritanud ostu e-poes, kustutame korra kalendriaastas.
 • Kõik isikuandmed, mis on seotud e-poes ostu sooritamisega ja kaupade üleandmisega, säilitatakse vastavalt raamatupidamiseseadusele 7 aastat.
 • Pärast nimetatud tähtaegu kustutame Teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie kohta on kogutud. Soovitud koopia kogutud isikuandmetest väljastamisel e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.

Isikuandmete parandamine

Veelgi enam, kui teie meelest on teave Teie kohta vale või puudulik, on teil õigus paluda meil seda parandada klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tühistamine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Alates 25. maist 2018 on teil järgmised õigused:

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete täielikku või osalist kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kustutamiseks palume esitada kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teil on õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist igal ajal. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile vastavasisuline taotlus.

Kaebuse esitamise õigus

Teil on võimalik oma õiguste kaitseks esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil
www.aki.ee